Napisao Administrator, 19.09.2017

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

1. izmjene Plana nabave Općine Donji Kukuruzari za 2013 godinu, možete pogledati OVDJE

 

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

1. izmjene Plana nabave Općine Donji Kukuruzari za 2014 godinu, možete pogledati OVDJE

 

Plan nabave Općine Donji Kukuruzari za 2015 godinu, možete pogledati OVDJE

 

1. izmjene Plana Nabave Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

2. izmjene Plana nabave Općine...

Napisao Administrator, 22.08.2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga , možete pogledati OVDJE 

Napisao Administrator, 02.09.2016

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 30.06.2014 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2014. godinu (STANJE 31.12.2014 ).

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih  sporazuma  za 2015. godinu ( STANJE 31.12.2015 )

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 30.06.2016.) 

 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu ( STANJE 31.12.2016....

Napisao Administrator, 08.01.2016

Odluku o proceduri naplate prihoda Općine D. Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 28.01.2015

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA  : 023-08/12-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-12-1

Dana, 03. rujna 2012. godine

 

 

            Na temelju članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj...