Napisao Administrator, 08.01.2016

Odluku o proceduri naplate prihoda Općine D. Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 28.01.2015

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA  : 023-08/12-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-12-1

Dana, 03. rujna 2012. godine

 

 

            Na temelju članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj...

Napisao Administrator, 04.03.2014

Izvještaj o sklopljenim ugovorima pogledajte OVDJE

Napisao Administrator, 30.01.2014

Sklopljene ugovore za 2013. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Sklopljene ugovore za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Sklopljene ugovore za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2016. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljni ugovori za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Sklopljeni ugovori za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE

Napisao Administrator, 17.06.2013

Izjavu o sprječavanju sukoba interesa pročitajte OVDJE