Napisao Administrator, 02.05.2012

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

KLASA   : 401-03/12-01/04

URBROJ : 2176/07-03/1-12-1

Dana, 02. svibnja 2012. godine

 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Doji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( „ Narodne novine „ br. 139/10 ) i članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „ Narodne novine „ br. 78/11 )...