Napisao Administrator, 28.01.2015

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA  : 023-08/12-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-12-1

Dana, 03. rujna 2012. godine

 

 

            Na temelju članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ broj 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine Donji Kukuruazri dana 03. rujna 2012. godine donio

 

 

P R O C E D U R U

stvaranja ugovornih obveza u Općini Donji Kukuruzari

 

Članak 1.

 

            Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, radova i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Općine Donji Kukuruzari, osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine Donji Kukuruzari nije drugačije uređeno.

 

Članak 2.

 

            Općinski načelnik počinje postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Općinu Donji Kukuruzari.

            Potrebu za pokretanjem postupka ugovaranja nabave roba, radova i usluga mogu iskazati i predložiti općinskom načelniku svi zaposlenici Općine Donji Kukuruzari, osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine Donji Kukuruzari nije drugačije uređeno.

 

Članak 3.

 

            Općinski načelnik je dužan, prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza,  obaviti kontrolu da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim proračunom Općine Donji Kukuruzari  i planom nabave Općine Donji Kukuruzari za tekuću godinu.

            Ukoliko predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim proračunom i planom nabave Općine Donji Kukuruzari za tekuću godinu, općinski načelnik je dužan  predložiti Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari izmjene i dopune proračuna ili odbaciti prijedlog za stvaranje ugovorne obveze.

 

 

 

 

 

Članak 4.

 

            Općinski načelnik donosi odluku o pokretanju postupka nabave, odnosno stvaranja ugovorne obveze.

 

Članak 5.

 

            Postupak stvaranja ugovornih obveza za nabave na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), provodi se po sljedećoj proceduri:

 

R.

br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu

robe/ usluga/ radova

Općinski načelnik,

zaposlenici

Interni obrazac prijedloga uz ponudu, narudžbenicu, nacrt ugovora

Tijekom godine

2.

Odobrenje za nabavu

Općinski načelnik

Potpis na obrascu prijedloganarudžbenici, odluka

2 dana od zaprimanja internog obrasca prijedloga

3.

Pokretanje nabave-

sklapanje ugovora/

izdavanje narudžbenice

Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti

Ugovor/ narudžbenica

3 dana od odobrenja nabave

4.

Ugovor se unosi u evidenciju zaključenih ugovora;

kopiju narudžbenice čuva referent za računovodstvo - financijski knjigovođa

Referent za računovodstvo

Evidencija zaključenih ugovora;

Evidencija narudžbenica

Odmah nakon potpisivanja

5.

Nadzor nad realizacijom ugovora/

izvršenjem narudžbe

Općinski načelnik, pročelnik JUO, zaposlenici na čiji jeprijedlog pokrenuta nabava roba, radova i izvršenih uluga

 

 

Općinski načelnik/ pročelnik JUO, zaposlenici, svojim potpisom na dokumentu zaprimanja (dostavnica, otpremnica, primka, radni nalog, zapisnik, izvješće, situacija i sl.) jamče da  primljena roba/ izvršena usluga/ izvedeni radovi odgovaraju po vrsti, količini i kvaliteti, tj. da su u skladu s ugovorom/ narudžbenicom.

Potpisani dokumenti odmah se dostavljaju referentu za računovodstvo

Kontinuirano tijekom godine

 

 

 

Članak 6.

 

            Postupak stvaranja ugovornih obveza te praćenje realizacije ugovora za nabave na koje se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), provodi se po sljedećoj proceduri:

 

R.

br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu

robe/ usluga/ radova

Općinski načelnik,

zaposlenici

Obrazac prijedloga s opisom potrebne robe/ usluga/ radova i okvirnom cijenom

Najkasnije mjesec dana prije pripreme proračuna za sljedeću godinu (rujan), moguće i tijekom godine

2.

Uključivanje nabave u proračun

Općinski načelnik/

pročelnik JUO

Proračun

30. listopad

3.

Priprema tehničke dokumentacije za nabavu robe/ usluga/

radova

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave i vanjski stručnjaci za složenije nabave

Tehnička i natječajna dokumentacija

Najkasnije mjesec dana prije roka za provedbu postupka nabave utvrđenog planom nabave za tekuću godinu

4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

Općinski načelnik,

zaposlenici

Interni obrazac prijedloga, odluka

Tijekom godine

5.

Odobrenje za pokretanje postupka javne nabave

Općinski načelnik

Potpis na obrascu prijedloga, odluka

Najviše 5 dana od zaprimanja internog obrasca prijedloga

6.

Priprema dokumentacije za nadmetanje u skladu s propisima o javnoj nabavi na temelju odobrenog pokretanja postupka javne nabave

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Dokumentacija za nadmetanje

Najviše 30 dana od odobrenja pokretanja postupka javne nabave

7.

Pokretanje postupka javne nabave

Općinski načelnik

Objava nadmetanja

Tijekom godine

8.

Provedba postupka javne nabave

Ovlašteni predstavnici koje imenuje općinski načelnik

Zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave

Otvaranje ponuda – sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Pregled i ocjena ponuda – 15 dana od dana otvaranja ponuda

9.

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenje postupka javne nabave

Općinski načelnik

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju postupka javne nabave

15 dana od dana zaprimanja prijedloga ovlaštenih predstavnika za pripremu i provedbu postupka javne nabave

10.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma

Općinski načelnik

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Najviše 15 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru

11.

Evidentiranje ugovora/ okvirnog sporazuma

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave, zaduženi referent

Registar zaključenih ugovora

Najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

12.

Praćenje izvršenja ugovora

Općinski načelnik, pročelnik JUO, zaposlenici na čiji je prijedlog pokrenuta nabava roba, radova i izvršenje usluga, stručni nadzor za radove

Općinski načelnik/pročelnik JUO,  zaposlenici, svojim potpisom na dokumentu zaprimanja (dostavnica, otpremnica, primka, radni nalog, zapisnik, izvješće, situacija i sl.) jamče da  primljena roba/ izvršena usluga/ izvedeni radovi odgovaraju po vrsti, količini i kvaliteti, tj. da su u skladu s ugovorom. Izvršenje radova u skladu s ugovorom potpisom potvrđuje stručni nadzor.

Potpisani dokumenti odmah se dostavljaju referentu za računovodstvo

Kontinuirano tijekom godine

 

 

 

 

 

Članak 7.

 

            Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Donji Kukuruzari.

 

 

                                                                           Općinski načelnik

 

                                                                       __________________

                                                                             Ivo Blažanović