Napisao Administrator, 02.05.2012

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKI  NAČELNIK

 

KLASA   : 401-03/12-01/04

URBROJ : 2176/07-03/1-12-1

Dana, 02. svibnja 2012. godine

 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Doji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 28/09, 32/09, 45/09, 42/11 i 8/12 ), a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( „ Narodne novine „ br. 139/10 ) i članak 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( „ Narodne novine „ br. 78/11 ) općinski načelnik dana 02. svibnja 2012. godine donosi

 

P R O C E D U R U

zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

u Općini Donji Kukuruzari

 

Članak 1.

Ovom Procedurom utvrđuje se način zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja računa u Općini Donji Kukuruzari ( u daljnjem tekstu :  Općina ).

 

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima u Općini obavlja se po slijedećoj proceduri :

 

         ZAPRIMANJE RAČUNA :

 

         Jedinstveni upravni odjel – pisarnica –

 

Djelatnik Općine  pisarnice ) zadužen za poslove zaprimanja pošte zaprima račune od poštanskog ureda te ih evidentira u knjigu ulazne pošte. Na njih otiskuje prijamni štambilj te upisuje podatke o datumu zaprimanja računa klasi, urudžbenom broju, organizacijsku jedinicu nadležnu za daljnju obradu računa, te broju priloga ako su stigli uz račun. Zaprimljeni računi evidentira se u urudžbeni zapisnik. Nakon evidentiranja djelatnik pisarnice isti daje na ovjeru općinskom načelniku. 

 

         Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo –

 

Nakon ovjere računa od strane općinskog načelnika djelatnik pisarnice isti dostavlja računovodstvu radi daljnjeg postupanju. Djelatnik računovodstva koji je račune zaprimio, u knjigu ulazne pošte stavlja datum i svoj potpis kako potvrdu preuzimanja istih. Djelatnik računovodstva provjerava formalnu i računsku ispravnost zaprimljenih računa te ih uvodi u knjigu ulaznih računa. U slučaju utvrđivanja formalne ili računske neispravnosti isti vraća u pisarnicu radi vraćanja računa pošiljaocu.      

 

 

 

         RAČUNSKA I FORMALNA KONTROLA RAČUNA

 

         a) Pri formalnoj kontroli računa provjerava se slijedeće :

 

- dali je račun originalan ili je dostavljen u valjanoj preslici originala ( potpisanoj i ovjerenoj )

- dali sadrži sve bitne elemente : datum i mjesto izdavanja te broj računa, ime ( naziv )/ adresu

   /OIB dobavljača, ime ( naziv )/ adresu / OIB kupca, broj žiro-računa, datum nastanka

   računa, datum dospijeća račun, broj narudžbenice/ugovora/odluke temeljem koje je račun

   izdan, količinu i vrstu isporučenih roba/radova/usluga, datum isporuke te ukupan iznos

   cijene s porezom, potpis i pečat ovlaštene osobe tj. potpis od strane nadležnog nadzornog

   inženjera ukoliko se radi o obračunskoj ( privremenoj ili okončanoj ) situaciji

- dali sadrži detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koji odgovaraju opisu definiranom u

   narudžbenici/ugovoru/ponudbenom troškovniku

- dali je iznos na računu u skladu s ugovorenim iznosom

- dali računi za isporučene radove/usluge imaju u privitku radni nalog, s potpisom osobe koja

   je nadgledala izvršenja radova/usluga

- računi za isporučenu robu otpremnicu s potpisom osobe koja je robu preuzela    

 

         b) Pri računskoj kontroli ispravnosti utvrđuje se računska točnost iskazanih iznosa na računu.

 

 

         SUŠTINSKA KONTROLA RAČUNA

 

Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari ili osoba koju on za to ovlasti obavlja suštinsku kontrolu računa – odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li izvedeni/isporučene radovi/usluge obavljeni u skladu  ( kvalitetom i količinom ) s ugovorenim.

 

Članak 3.

Nakon obavljene suštinske kontrole računa općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti odobrava plaćanje računa u skladu s datumom dospijeća.

 

 

Članak 4.

Ulazni računi se odlažu i čuvaju na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

 

 

Članak 5.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                  Općinski načelnik

 

                                                                                  Ivo Blažanović v.r.