REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

   Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XVIII sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine donijelo je

 

 

 

 

 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2016. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

 2.  Izmjene i dopune Plana...

 REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XVI sjednici održanoj 06. svibnja 2016. godine donijelo je

 

 

 

 

 

1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2016. GODINU 

POGLEDATI OVDJE

 

 

 

Članak...

R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                     OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

                  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XVI  sjednici održanoj 06. Svibnja 2016.  godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI...

 

R  E  P  U  B  L  I  K A    H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIV sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. i 2018....

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine« 87/08.,136/12. i 15/15.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.  150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari  („ Službeni vjesnik „ br. 15/13. i 51/14.) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XIV sjednici održanoj...