1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu,

možete pogledati OVDJE  ( službeni vjesnik br.    )

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/13-01/04

URBROJ : 2176/07-01-13-2

 

Dana, 06. rujan 2013.

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 Zakona o proračunu (  „...