REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

    Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XX. sjednici održanoj 24. veljače 2017. godine donijelo je

 

 

 1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2017. GODINU

 

 Članak 1.

 

 1.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2017. godinu sadrže slijedeće : pogledati OVDJE

 

 Članak 2.

 

 

                        1. Izmjene i dopune plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/17-01/01

URBROJ : 2176/07-01-17-2

Donji  Kukuruzari, 24.02.2017. godine

 

 

                                                                  Predsjednik vijeća

 

                                                                   Adrijan Lovrić