R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

           Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XV. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019.  godine donijelo je

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2018. GODINU

 

Članak 1.

 

 

                   Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu sastoji se od : pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

 

                   Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/19-01/01 

URBROJ : 2176/07-01-19-3

Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2019.  godine

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                            Stipo Šapina