R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

                  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj IX. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2017. GODINU

 

Članak 1.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu sastoji se od : pogledati OVDJE 

 

 Članak 2.

 

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/18-01/01

URBROJ : 2176/07-01-18-3

Donji Kukuruzari, 08. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                                     Stipo Šapina