R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

        Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „Službeni vjesnik“ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XX.  sjednici održanoj 24. veljače 2017.  godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2016. GODINU

 

Članak 1.

 

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu sastoji se od : pogledati OVDJE 

 

 Članak 2.

 

 

                   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA  : 400-08/17-01/01

URBROJ: 2176/07-01-17-2

Donji Kukuruzari, 24.02.2017.­­­­­­­­ godine

 

 

                                                                                        Predsjednik vijeća

 

                                                                                           Adrijan Lovrić

 

 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDJE