R E P U B L I K A     H R V A T S K A

S I S A Č K O – M O S L A V A Č K A   Ž U P A N I J A

       O P Ć I N A   D O NJ I   K U K U R U Z A R I

                   O P Ć I N S K O   V I J E Ć E

 

 

 

 

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj IX. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine donijelo je

 

 

 

 

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2018. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

 1.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2018. godinu sadrže sljedeće : pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

                  1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/18-01/02

URBROJ : 2176/07-01-18-2

Donji  Kukuruzari, 08. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                   Stipo Šapina