R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

  Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XVIII. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donijelo je

 

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2019. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

 

2.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2019. godinu sadrže sljedeće : pogledati OVDJE

 

 

Članak 2.

 

  2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/19-01/04

URBROJ : 2176/07-01-19-1

Donji  Kukuruzari, 18. prosinca 2019. godine

 

 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                   Stipo Šapina