R  E  P  U  B  L  I  K     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIX sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. i 2019. GODINU 

 

 

 

Članak 1.

 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu sadrži slijedeće :

Pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2017. godinu  s projekcijom za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i biti će objavljeni u « Službenom vjesniku » Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSALVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINAD ONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/16-01/06

URBROJ : 2176/07-01-16-2

Donji Kukuruzari, 28.11. 2016. godine

 

                                                               Predsjednik vijeća

 

                                                                  Adrijan Lovrić