R  E  P  U  B  L  I  K A    H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj VI. sjednici održanoj dana 04. prosinca 2017. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. i 2020. GODINU 

 

 

 

Članak 1.

 

 Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu sadrži sljedeće : pogledati OVDJE 

 

 Članak 2.

 

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2018. godinu  s projekcijom za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i biti će objavljeni u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSALVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINAD ONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/17-01/05

URBROJ : 2176/07-01-17-2

Donji Kukuruzari, 04. prosinca 2017.  godine

 

                                                               Predsjednik vijeća

  Stipo Šapina