R E P U B L I K A    H R V A T S K A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

         OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                 OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj XVIII. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donijelo je

 

 PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. i 2022. GODINU 

 

Članak 1.

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu sadrži sljedeće: pogledati OVDJE

 

 

 

Članak 2.

 

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2020. godinu  s projekcijom za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2020. godine i biti će objavljen u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSALVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/19-01/05

URBROJ : 2176/07-01-19-3

Donji Kukuruzari, 18. prosinca 2019. godine

 

                                                               Predsjednik vijeća

 

                                                              Stipo Šapina