R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj V. sjednici održanoj 10. listopada 2017. godine usvojilo je:

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

 

 Prihodi i izdaci proračuna Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine iskazani su kako slijedi :

pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

 Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu biti će objavljen u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/17-01/03

URBROJ : 2176/07-01-17-2

Donji Kukuruzari, 10. listopada 2017. godine

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Predsjednik vijeća

                                                                                                                                                                                                                            Stipo Šapina