R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108. st. 3 i 109. st. 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XII. sjednici održanoj dana 23. listopada 2018. godine usvojilo je:

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

 Prihodi i izdaci proračuna Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine iskazani su kako slijedi: pogledati OVDJE

 

 Članak 2.

  Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu biti će objavljeno u „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/18-01/03

URBROJ : 2176/07-01-18-2

Donji Kukuruzari, 23. listopada 2018. godine

 

 

                                                                                                                                                                           Predsjednik vijeća

                                                                                                                                                                                Stipo Šapina