Napisao Administrator, 04.06.2014

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 

ORGANIZACIJA RADA SLUŽBE MRTVOZORSTVA U SISAČK0 — MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

 

1. NAČIN RADA MRTVOZORNIKA

 

1.1. RADNO VRIJEME MRTVOZORNIKA

Dežurstvo mrtvozornika traje 24 h : podijeljeno je u aktivno i pasivno dežurstvo.

Razlikuje se zimsko i ljetno radno vrijeme.

 

Zimsko radno vrileme :

aktivno dežurstvo — od 07.00 do 17.00 sati

pasivno dežurstvo: od 19.00 do 07.00 sati idućeg dana.

 

Ljetno radno vriieme:

aktivno dežurstvo: od 06.00 do 21.00 sati

pasivno dežurstvo: od 21.00 do 06.00 idućeg dana.

 

Pojam AKTIVNO DEŽURSTVO podrazumijeva izlazak na teren po dojavi, dva sata nakon smrti po pojavi ranih znakova smrti za prirodnu smrt, a za svaki oblik nasilne smrti žurno / odmah.

Pojam PASIVNO DEŽURSTVO podrazumijeva izlazak na teren samo za situacije koje zahtijevaju žurnost, a to su situacije kada djelatnici policije i/ili državno odvjetništvo zahtijevaju mrtvozorničko mišljenje (npr. prometna nesreća, samoubojstvo, nesretni slučaj, sumnjiva smrt bilo koje vrste). Tada je mrtvozornik dužan izaći na teren bez obzira na vrijeme ili mjesto noćnog poziva. Sve ostale situacije koje ne zahtijevaju žurnost tj. prijave o prirodnoj smrti, dojavljuju se u jutro slijedećem dežurnom mrtvozorniku.

 

1.2. AKTIVNO DEŽURSTVO

Tijekom aktivnog dežurstva, dispečer poziv izravno proslijeđuje dežurnom mrtvozorniku ili prvome dežurnome mrtvozorniku na popisu tima.

 

Iznimno, ukoliko je mrtvozornik nedostupan (npr. mrtvozori u području bez pokrivenosti signalom), dispečer preuzima podatke:

IME I PREZIME POKOJNOGA

ADRESA

TELEFON (FIKSNI+MOBITEL)

OKOLNOSTI DOGAĐAJA ( preminuo u stanu, prometna, vješanje isl.)

 

Ako mrtvozorenje NE ZAHTIJEVA žurnost, dispečer podatke proslijeđuje mrtvozorniku odmah po uspostavi mreže.

Ako mrtvozorenje ZAHTIJEVA žurnost ili ako je mrtvozornik i nakon višekratnih poziva nedostupan, primijenjuje se eskalacijski plan.

 

1.3. PASIVNO DEŽURSTVO

Tijekom pasivnog dežurstva, mrtvozornik NE IZLAZI na teren ako je u pitanju očito PRIRODNA smrt (npr. smrt starije i teško/kronično bolesne osobe) u kući oko kuće.

Dispečer će preuzeti podatke na način kako je opisano i proslijediti ih mrtvozorniku dežurnom tijekom slijedećeg aktivnog dežurstva.

Tijekom pasivnog dežurstva, mrtvozornik IZLAZI na teren ako situacija nalaže ŽURNOST mrtvozorenja.

Tijekom pasivnog dežurstva, mrtvozornik IZLAZI na teren ako situacija nalaže ŽURNOST mrtvozorenja.

 

1.4.  ESKALACIJSKI PLAN 

Redoslijed pozivanja mrtvozornika na listi dežurnih liječnika prati slijedom plan A, B i C.

1.4.1. PLAN - A

Po preuzimanju poziva, dispečer dojavljuje mrtvozorenje dežurnom ili prvom na popisu više dežurnih (npr. Sisak ) jednoga tima za određeni datum.

1.4.2. PLAN — B

Ukoliko je dežurni ili prvi dežurni mrtvozornik nedostupan (npr. mrtvozori na području koje nije pokriveno signalom), a mrtvozorstvo zahtijeva žurnost, dispečer dojavljuje mrtvozorenje drugorn dežurnom mrtvozorniku na popisu više dežurnih jednoga tima ili dežurnom mrtvozorniku susjednog vremenski i prostorno najbližega tima.

1.4.3. PLAN — C

Ukoliko je drugi dežurni mrtvozornik ili dežurni mrtvozornik susjednoga tima nedostupan ( npr. mrtvozori na području koje nije pokriveno signalom), a mrtvozorstvo zahtijeva žurnost, kontaktirati koordinatora službe (dr. Irena Novosel, 098 733 282). koji će organizirati izlazak dostupnog mrtvozornika.

 

1.4.             ŽURNOST MRTVOZORENJA

Mrtvozorenje se mora ŽURNO izvršiti ukoliko je u pitanju:

 1. očito NASILNA smrt bilo kojega tipa (ubojstvo, suicid, prometna nesreća, nesretni slučaj, ozljeda na radu)
 2. sumnja na nasilnu smrt — mrtvozorenje ne može čekati zbog potrebe vršenja očevida (npr. uzimanje mikrotragova)
 3. smrtni događaj bilo kojega tipa koji po prosudbi djelatnika MUP-a, DORH-a ili ZZHMS­a zahtijeva žurnost mrtvozorenja
 4. smrt osobe u kući ili oko kuće ili u kući izvan prebivališta pod sumnjivim ili nejasnim okolnostima, a koja ne može čekati zbog potreba vršenja očevida.

1.4.1. ULOGA DISPEČERA

Pozivom građana na broj 112 dispečer Službe 112 postaje ključna osoba koja povezuje mrtvozornika s događajem i ostalim suradnim službama na način kako je u prethodnom tekstu navedeno.

Potrebno je naglasiti kako kod događaia s više stradalih osoba (prornetne nesreće, nesretni slučajevi, ozljede na radu, elementarne nepogode) nakon dolaska HMS na mjesto događaja i provjere statusa ozlijeđenih osoba (TRIJAŽA), HMS je dužna javiti dispečeru kako ima  preminulih  odnosno ukoliko HMS ne javlja, dispečer je dužan dodatnim pozivom provjeriti ima li preminulih. U tom slučaju žurno se poziva i mrtvozornik na mjesto nesreće.

 

2. ORGANIZACIJA

2.1. SJEDIŠTA

Mrtvozorničku službu čini mreža mrtvozornika podijeljenih u sedam sjedišta proizašlih iz
zemljopisne specifičnosti Sisačko-moslavačke županije, te broja prijavljenih domicilnih
mrtvozornika. Sjedišta su načelno određena, ali istovremeno fleksibilna i dinamična, što

znači da se mogu mijenjati mijenjati u ovisnosti o trenutnoj situaciji na terenu te broju domicilnih liječnika.

 1. SJEDIŠTE BROJ 1 — Sisak, Lekenik, Martinska Ves, Sunja,
 2. SJEDIŠTE BROJ 2 — Petrinja
 3. SJEDIŠTE BROJ 3 — Popovača, Velika Ludina, Kutina
 4. SJEDIŠTE BROJ 4 — Novska, Lipovljani, Jasenovac
 5. SJEDIŠTE BROJ 5 Glina, Topusko, Vrginmost
 6. SJEDIŠTE BROJ 6 — Hrvatska Kostajnica, Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari
 7. SJEDIŠTE BROJ 7 — Dvor

Svako sjedište pokrivaju domicilni mrtvozornici u dnevnom raspo!-edu.

Koordinator službe dostavlja mjesečni raspored mrtvozornika Službi 112.

Informacija o dežurnom mrtvozorniku za svaki dan u mjesecu po sjedištima suradne službe mogu dobiti pozivom na broj 112.

 

Ad 2.2. MRTVOZORNICI

Obzirom na nedostatan broj domicilnih liječnika, te uz nekolicinu viših i visokih medicinskih sestara, u rad mrtvozorničke službe uključeni su i medicinske sestre/tehničare sa srednjom stručnom spremom, jer se u suprotnom služba ne bi mogla održati na terenu.

 

Ad 2.3. DOKUMENTACIJA

U slučaju prirodne smrti i jasnog uzroka smrti, mrtvozornik ispunjava Potvrdu o smrti i Dozvolu za ukop, te Obrazac za policiju — 2 ( ako je policija nazočna).

U slučaju prirodne smrti nepoznatog uzroka, nasilne smrti uzrokovane nesretnim slučajem ili suicidom, mrtvozornik upućuje pokojnika na obdukciju te ispunjava Popratnicu za obdukciju (po jedan primjerak za sebe, za obducenta i za prijevoznika), Obrazac za policiju-1 (Potvrdnica policijskom službeniku da je tijelo upućeno na obdukciju).

U slučaju nasilne smrti od strane druge osobe, slijedi sudsko-medicinska obdukcija na zahtjev DORH-a.