REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine« 87/08.,136/12. i 15/15.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.  150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari  („ Službeni vjesnik „ br. 15/13. i 51/14.) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XIV sjednici održanoj...

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                 Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu (  „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XIII sjednici održanoj dana 02. listopada 2015. godine usvojilo je :

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU...

 

R  E  P  U  B  L  I  K     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIII sjednici održanoj 02.listopada 2015. godine donijelo je

 

 

 

 

 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2015. GODINU

 

 

 

Članak...

REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/15-01/01

URBROJ : 2176/07-01-15-2

Donji  Kukuruzari, 27. veljače 2015. godine

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj X. sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine donijelo je

 

  1.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI...

 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2014- godinu možete pogledati OVDJE