R  E  P  U  B  L  I  K A     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/14-01/03

URBROJ : 2176/07-01-14-2

Donji  Kukuruzari, 11. lipnja 2014. godine

 

 

 

         Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojoj VI. sjednici održanoj 11. lipnja  2014. godine donijelo je

 

 

 

                 ...

R  E  P  U  B  L  I  K     H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/13-01/07

URBROJ : 2176/07-01-13-2

Donji Kukuruzari, 06. prosinac 2013.godine

 

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na svojojIII sjednici održanoj dana 06. prosinca 2013. godine donijelo je

 

 

 

                 ...

1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu,

možete pogledati OVDJE  ( službeni vjesnik br.    )

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2013. godinu

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/13-01/04

URBROJ : 2176/07-01-13-2

 

Dana, 06. rujan 2013.

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 Zakona o proračunu (  „...