REPUBLIKA     HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

   Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( Službeni vjesnik br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XVIII sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine donijelo je

 

 

 

 

 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2016. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

 2.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2016. godinu sadrže slijedeće : pogledati OVDJE 

 

 Članak 2.

 2. Izmjene i dopune plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „ Službenom vjesniku „ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA   : 400-08/16-01/04

URBROJ : 2176/07-01-16-2

Donji  Kukuruzari, 30.09.2016. godine

 

 

                                                                  Predsjednik vijeća

                                                                 Adrijan Lovrić