R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

     SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                     OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

 

 

                  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članak 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br 15/13 i 51/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na XVI  sjednici održanoj 06. Svibnja 2016.  godine donijelo je

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA

2015. GODINU

 

Članak 1.

 

 

                   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu sastoji se od : POGLEDATI OVDJE

 

 

Članak 2.

 

                   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu objavit će se u „ Službenom vjesniku „ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA  : 400-08/16-01/01

URBROJ: 2176/07-01-16-2

Donji Kukuruzari, 06.05.2016.­­­­­­­­ godine

 

 

                                                                                        Predsjednik vijeća

 

                                                                                           Adrijan Lovrić