R  E  P  U  B  L  I  K A    H  R  V  A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

         Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Kukuruzari na XIV sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijelo je

 

 

 

  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. i 2018. GODINU 

 

Članak 1.

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu sadrži slijedeće :

 Pogledati OVDJE

 

Članak 2.

 

Plan  Proračuna  Općine Donji Kukuruzari za  2016. godinu  s projekcijom za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2016. godine i biti će objavljeni u « Službenom vjesniku » Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/15-01/06

URBROJ : 2176/07-01-15-2

Donji Kukuruzari, 10.12. 2015.godine

 

                                                                                                                                                                                           Predsjednik vijeća

                                                                                                                                                                                              Adrijan Lovrić