R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        OPĆINA DONJI KUKURUZARI

 

                  OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

                   Na temelju članka 108 st. 3 i 109. st. 2 Zakona o proračunu (  „ Narodne novine „ br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ br. 15/13 i 51/14)  Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XVIII sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine usvojilo je :

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

       Prihodi i izdaci proračuna Općine Donji Kukuruzari za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2016. godine iskazani su kako slijedi : pogledati OVDJE 

 

 

Članak 2.

 

 

                   Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu biti će objavljen u „ Službenom vjesniku „ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKOVIJEĆE

 

KLASA   : 400-08/16-01/03

URBROJ : 2176/07-01-16-2

Donji Kukuruzari, 30.09.2016.

 

 

                                                                                                                                                               Predsjednik vijeća

                                                                                                                                                               Adrijan Lovrić v.r.