Napisao, 27.03.2013

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

Općinsko vijeće

 

KLASA  : 021-05/13-01/02

URBROJ: 2176/07-01-13-1

Donji Kukuruzari,  2013. godine

                                  

                                                                        

            Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine « broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Donji...

Napisao, 27.03.2013

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

Općinsko vijeće

 

KLASA  : 012-03/13-01/02

URBROJ: 2176/07-01-13-1

 

Dama, 27. ožujak 2013. godine

                                                                                               

 

            Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine „ broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 30....