Napisao, 27.03.2013

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

Općinsko vijeće

 

KLASA  : 012-03/13-01/02

URBROJ: 2176/07-01-13-1

 

Dama, 27. ožujak 2013. godine

                                                                                               

 

            Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine „ broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 30. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik“ broj: 28/09,32/09,45/09,42/11 i 8/12 ) Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na XXXI sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donosi

 

 

 

S T A T U T

Općine  Donji Kukuruzari

koji možete pogledati  OVDJE 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                               

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 15. alineje 1. Statuta Općine Donji Kukuruzari ("Službeni vjesnik", broj 15/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na

IX. sjednici održanoj 01. prosinca 2014. godine donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

 

koje možete pogledati OVDJE